Prijem u dom

Usluga domskog smeštaja pruža se državljanima Republike Srbije, i to starim licima sa navršenih 65 godina života (muškarci) i 60 godina (žene) koji usled ograničenih sposobnosti imaju teškoće da žive samostalno, bez celodnevne podrške, nege ili nadzora u svojoj kući.

Prijem i smeštaj u dom Gerontološkog centra Pančevo ostvaruje se preko Centra za socijalni rad u opštini prebivališta potencijalnog korisnika – tu se podnosi Zahtev za smeštaj u dom i dobijaju informacije o potrebnoj dokumentaciji, a to je:

Popunjen zahtev za smeštaj
Uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih
Fotokopija lične karte i zdravstvene knjižice
Uverenje o zdravstvenom stanju i nalaz neuropsihijatra
Dokaz o imovini i prihodima koji utiču na troškove smeštaja (ček od penzije za prethodni mesec)
Uverenje o imovnom stanju (poresko uverenje, uverenje o vlasništvu ili ugovor o doživotnom izdržavanju ili poklonu ako je sklopljen)
Fotokopija lične karte i potvrda o prihodima za poslednji kvartal za srodnike koji učestvuju u troškovima smeštaja i njihova izjava – saglasnost o administrativnoj zabrani

Nakon prijema obrađene dokumentacije iz Centra za socijalni rad, stručni tim poziva potencijalnog korisnika na razgovor, upoznavanje i pregled kako bi se na osnovu multidisciplinarnog pristupa i u ličnom kontaktu izvršila procena i donela odluka o prijemu i obezbedio adekvatan smeštaj. Prilikom prijema potpisuje se ugovor o smeštaju između korisnika, obveznika plaćanja i Doma o međusobnim pravima i obavezama.

Individualni pristup i lični kontakt je važan, jer nastojimo da prilikom smeštaja obezbedimo sklad ljudi sličnih osobina, obrazovnog nivoa, interesovanja, godina života kako bi adaptacija bila uspešnija, a sveobuhvatno zbrinjavanje kvalitetnije zajedničkim angažovanjem korisnika, rodbine, prijatelja i zaposlenih ustanove.