Gerontološki centar Pančevo

Kratak istorijat ustanove

SIZ Penzijsko invalidskog osiguranja i SIZ socijalne zaštite Vojvodine i Pančeva napravili su 1987. godine program finasiranja i izgradnje Doma za stare koji je trebao da bude jezgro budućeg Gerontološkog centra. Ideja je ostvarena, tako da je 09.12.1991. godine Gerontološki centar odnosno Dom starih Pančevo primio prve korisnike, prevazišavši tako većinu teškoca koje su pratile njegovu izgradnju, skepsu i predrasude koje su još uvek prisutne u našoj sredini kada je ovakav vid zaštite i zbrinjavanja starih u pitanju. Pri tom je domski smeštaj shvaćen, ne samo kao mugoćnost da se ostarelim licima obezbedi određen nivo socijalne sigurnosti, blagostanja i život dostojan čoveka, već i kao određena pogodnost društvenog standarda. Te iste 1991. godine pod okrilje ustanove stavljeni su i Klubovi odnosno dnevni centri za zbrinjavanje odraslih i starih lica koji u našem gradu postoje još od 1973. godine.

Kroz našu Ustanovu je tokom proteklih dvadeset pet godina prošlo nekoliko hiljada korisnika, mnogi sa statusom izbeglice. Bilo je perioda kada su oni predstavljali oko 70% ukupno smeštenih korisnika.

Tokom godina integrisali su se sa ostalim korisnicima. Regulisali su svoje državljanstvo, pitanja penzija i druga imovinsko-pravna pitanja i tako postali „ravnopravni“ članovi domskog kolektiva. U decembru 2016. obeležićemo mali jubilej – 25. godina od osnivanja Ustanove. Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da su rezultati rada u proteklom periodu više nego zadovoljavajući obzirom na sve teškoće u društvenom i političkom životu naše zemlje koje su se neminovno odrazile i na poslovanje Ustanove.

Gerontološki centar Pančevo

Osnovni zadaci ustanove

Gerontološki centar Pančevo je ustanova socijalno-zdravstvene zaštite, koja se bavi smeštajem i zbrinjavanjem starih lica, odnosno pružanjem usluga:

- Institucionalne i
- Vaninstitucionalne zaštite tim licima

Gerontološki centar funkcioniše u skladu sa Odlukom o mreži ustanova socijalne zaštite koje finansira Republika.

A. Institucionalna zaštita:
Se obavlja u okviru Doma za stara lica, a u svojoj delatnosti obuhvata:
- Smeštaj starih lica koja su mentalno očuvana i pokretna, odosno koja su na osnovu svojih opštih psiho-fizičkih sposobnosti razvrstana u kategoriju nezavisnih odnosno poluzavisnih korisnika
- Pružanje usluga socijalno zaštitnih zdravstveno higijenskih servisnih i stambenih
- Organizovanje aktivnosti korisnika (kulturno zabavnih, rekreativnih, radnih i okupacionih)

Kapacitet ustanove je 200 mesta (prema Službenom glasniku RS od 20.05.2008.). Iskorišćenost kapaciteta na dan 31.10.2016. je 173 korisnika.

B. Vaninstitucionalna zaštita:
Obuhvata delatnosti:
- Klubovi za odrasla i stara lica
- Služba za pomoć i negu u kući
- Narodna kuhinja (od početka 1994. godine)

Ovaj vid zaštite obezbeđuje se odraslim i starim, iznemoglim, invalidnim hronično obolelim, materijalno nedovoljno obezbeđenim i drugim licima koja nisu u stanju da se sama o sebi staraju.

Kroz tri kluba – dnevna centra za odrasla lica naša ustanova pruža licima:
- Socijalnu integraciju i druženje
- Organizaciju izleta i priredbe
- Obezbeđuje ishranu u klubovima ili stanu
- Obezbeđuje ličnu higijenu i čistoću stana
- Organizuje nabavku, pomoć i negu po potrebi