Пријем2019-01-18T14:14:29+00:00

Услуга домског смештаја пружа се држављанима Републике Србије ,и то старим лицима са навршених 65 година живота/мушкарци/ и 60 година /жене/ који услед ограничених способности имају тешкоће да живе самостално ,без целодневне подршке,неге или надзора у својој кући.

Смештај у дом Геронтолошког центра Панчево остварује

се преко Центра за социјални рад у општини пребивалишта потенцијалног корисника – ту се подноси Захтев за смештај у дом и добијају информације о потребној документацији,а то је

  1. попуњен захтев за смештај

  2. уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених или венчаних

  3. фотокопија личне карте и здравствене књижице

  4. уверење о здравственом стању и налаз неуропсихијатра

  5. доказ о имовини и приходима који утичу на трошкове смештаја/чек од пензије за предходни месец/

  6. уверење о имовном стању/пореско уверење,уверење о власништву,или уговор о доживотном издржавању или поклону ако је склопљен/

  7. фотокопија личне карте и потврда о приходима за последњи квартал за сроднике који учествују у трошковима смештаја и њихова изјава – сагласност о административној забрани.

Након пријема обрађене документације из центра за социјални рад,стручни тим позива потенцијалног корисника на разговор,упознавање и преглед како би се на основу мултидисциплинарног приступа и у личном контакту извршила процена и донела одлука о пријему и обезбедио адекватан смештај.Приликом пријема потписује се уговор о смештају између корисника,обвезника плаћања и Дома о међусобним правима и обавезама.

Индивидуални приступ и лични контакт је важан јер настојимо да приликом смештаја обезбедимо склад људи сличних особина,образовног нивоа,интересовања,година живота како би адаптација била што успешнија а свеобухватно збрињавање квалитетније заједничким ангажовањем корисника,родбине,пријатеља и запослених установе.